טופס הרשמה אונליין

 • פרטים אישיים

 • בחירת קורס

  אני מעוניין להירשם לקורס הבא:
 • לרשימת היישובים באדיבות משרד הבטחון
 • תנאי הרשמה

  א. ידוע לי כי בהיעדר קבלה של דמי ההרשמה פרטיי לא יעודכנו במחשב ובקשתי לא תידון.

  ב. ידוע לי כי מחיר המסלול כולל דמי הרשמה בגובה 2000₪ אשר תיגבה בעת ההרשמה.


  ג. ידוע לי והנני מסכים כי דמי הרשמה לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול רישום למסלול, כאמור במדיניות הביטולים.

  ד. ידוע לי ואני מתחייב להסדיר את תשלום שכר הלימוד עד 14 יום ממועד חתימת ו/או אישור באתר טופס הרשמה, אך לא יאוחר משני ימים שאינם ימי מנוחה לפני תחילת הלימודים.

  הערה: התשלום הינו בכרטיס אשראי, במזומן , פיקדון חיילים משוחררים , העברה בנקאית או המחאה בנקאית.

  ה. ידוע לי כי ההמחאות לא ניתנות לביטול אלא בהסכמת הנהלת המכללה מראש ובכתב.

  ו. ידוע לי כי אם יחזור תשלום ו/או המחאה ו/או לא יוסדר התשלום עד שני ימים לפני פתיחת המכינה, למכללה הזכות לחייב את כרטיס האשראי הניתן לביטחון בעבור סכום זה בתוספת עמלה.

  ז. אני מסכים לשלוח אלי, בפקס או במייל, מידע בנוגע למכינה לרפואה בחו"ל של תל אביב מדיקל קולג', ניוזלטר ומידע שיווקי אודות מוצרים חדשים, וכן לפנות אלי בהצעה לקבלת שירותים שונים.

 • תמצית התקנון

  א. המכללה רשאית להפסיק מיידית את לימודיו של התלמיד בגין אי תשלום שכר הלימוד, כולו או חלקו במועד. במידה והמחאה של תלמיד תחזור, יישא התלמיד בעלויות שיגרמו למכללה מכך כולל עמלת החזרת צ'ק.

  ב. למכללה שמורה הזכות להפסיק את לימודיו של התלמיד בגין התנהגות לא נאותה ולא יהיה החזר כספי במקרה זה.

  ג. פתיחת כל קורס במסגרת המסלול מותנית במספר מינימאלי של נרשמים וכי המכללה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס מסוים עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת, תוך מתן הודעה על כך לא יאוחר מ-48 שעות קודם לפתיחת הקורס. במקרים אלו יוחזרו לתלמיד מלוא הכספים ששולמו למכללה בגין שכר הלימוד עבור קורס ספציפי זה.

  ד. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תאריכים מסוימים ו/או מיקום של כל קורס , ו/או שעות במסגרת המסלול מכל סיבה. תוך מתן הודעה על כך לתלמיד לפחות 48 שעות לפני פתיחת המחזור.

  ה. המכינה לרפואה בחו"ל של תל אביב מדיקל קולג' מבית Overseas Medical Education הינה בעלת זכויות הבעלות, זכויות הקניין וזכויות מכל סוג שהוא בשירותים ובתוצרי השירות נשוא חוזה זה. הנרשם לא ימסור לצד שלישי כלשהו עותק מתוצרי השירות ומהתיעוד הנלווה להם או של כל חלק מהם, לא יפרסם, לא ימכור, לא ישווק ולא יעשה שימוש אחר בתוצרי השרות ללא קבלת הסכמת המכללה בכתב ומראש. בכל מקרה של הפסקת מתן השירותים, מכל סיבה שהיא, לרבות עם סיום תקופת החוזה, לא יהיה רשאי הנרשם לעשות כל שימוש שהוא בנתונים או בחלקם, בתוצרי השירותים או בתוצרי עיבוד הנתונים שנמסרו לו על-ידי המכללה.

  ו. כל הודעה שתשלח ע״י המכינה לרפואה בחו״ל של תל אביב מדיקל קולג' מבית Overseas Medical Education לתלמיד לפי הפרטים המופיעים בטופס הרשמה, ככל שלא ניתנה הודעת עדכון ע״י התלמיד, תחשב לאילו התקבלה אצל התלמיד.

  ז. תנאים לזכאות לקורס חוזר/החזר שכר לימוד:

  תלמיד אשר יסיים את הלימודים במכינה בציון סופי 70 ומעלה, יהיה זכאי ללמוד בקורס נוסף ללא תשלום או לקבל החזר כספי של 100% שכר לימוד ששולם – בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

  1. תלמיד סיים את המכינה בהצלחה, כאמור ציון סופי 70 ומעלה.

  2. תלמיד נרשם לכל הפחות לשלוש אוניברסיטאות לרפואה שונות ושנמצאות לכל הפחות בשתי מדינות שונות . מדובר על אוניברסיטאות לרפואה באירופה בלבד עם תכניות ברפואה כללית, רפואת שיניים, וטרינריה ופיזיותרפיה בשפה האנגלית ( למעט אוניברסיטאות בבריטניה ואירלנד ).

  3. תלמיד ניגש לכל הפחות לשתי בחינות קבלה שונות באוניברסיטאות.

  4. תלמיד נכשל בבחינות הקבלה באוניברסיטאות בהן בחר ללמוד, מתוך האוניברסיטאות הנ"ל ולא התקבל ללימודים באותן אוניברסיטאות שאליהם דיווח שניגש ובתנאי שלא התחיל את לימודיו באוניברסיטה אחרת בארץ או בעולם .

  * יובהר כי תוקף זכאות להירשם לקורס נוסף הינו שנה אחת בלבד מיום סיום הקורס.

 • מדיניות ביטולים

  ההשתתפות ניתנת לביטול בתוך 14 ימים מיום ההרשמה ו/או קבלת הודעה על הרשמה (לפי המאוחר מבינהם) ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות שני ימים שאינם ימי מנוחה לפני תחילת מחזור הלימודים. ו/או במידה ונבחרה על ידי התלמיד האפשרות לשלם שכ"ל מלא ( ללא הנחות) , בתוך 14 הימים הראשונים ממועד פתיחת הקורס (בתנאי שהתלמיד נכח בלפחות 6 שיעורים במהלך 14 הימים הראשונים). במקרים לעיל יוחזר שכר הלימוד ששולם, למעט דמי הרשמה.

  בכל מקרה אחר :

  א. במקרה של ביטול ההרשמה עד 30 ימים לפני מועד פתיחת הקורס יגבה סכום של כ-25% משכר הלימוד*.

  ב. ביטול עד 7 ימים לפני מועד פתיחת הקורס יגבה 30% משכר הלימוד*.

  ג. ביטול הרשמה עד -7 ימים ממועד פתיחת הקורס יחויב ב- 50% משכר הלימוד*.

  ד. ביטול הרשמה בין 8 ל 21 ימים ממועד פתיחת הקורס יחויב ב- 75% משכר הלימוד*, נכון ליום הגשת בקשת הביטול.

  ה. ביטול הרשמה אחרי-21 ימים ממועד פתיחת הקורס יחויב ב- 100% משכר הלימוד*.

  ו. פניות חריגות בנושא ביטולים יופנו ל- “ועדת חריגים“ אשר תכלול את מנכ“ל ומנהל נוסף מטעם המכללה לפי שיקול דעתה.

  ז. דמי הרשמה אינם מוחזרים בכל מקרה של ביטול ההשתתפות.

  * לצורך חישוב ההחזר גובה שכר לימוד יהא שכר לימוד מלא מבלי להתייחס לכל הנחה אשר המשתתף קיבל ו/או זכאי.

סגירת תפריט