abel>
טופס הרשמה אונליין

אני רוצה להירשם לקורס מכינה לרפואה בחו"ל

תנאי הרשמה:
 בהיעדר קבלה של דמי ההרשמה פרטיך לא יעודכנו במחשב ובקשתך לא תידון.
 מחיר המסלול כולל מקדמה בגובה1000 ₪. המקדמה תיגבה בעת ההרשמה.
 המקדמה לא תוחזר במקרה של ביטול רישום למסלול.
 במקרה של ביטול ההרשמה עד 30 ימים לפני מועד פתיחת הקורס יוחזר כל הסכום ששולם עבור שכר הלימוד, מלבד דמי ההרשמה בגובה של 1000 ₪.
 ביטול עד 7 ימים לפני מועד פתיחת הקורס יגבה 30% משכר הלימוד.
 ביטול הרשמה עד- 7ימים ממועד פתיחת הקורס יחויב ב- 50% משכר הלימוד.
 ביטול הרשמה בין 8 ל 21 ימים ממועד פתיחת הקורס יחויב ב- 75% משכר הלימוד, נכון ליום הגשת בקשת הביטול.
 ביטול הרשמה אחרי- 21ימים ממועד פתיחת הקורס יחויב ב- 100% משכר הלימוד.
 פניות חריגות בנושא ביטולים יופנו ל- ”ועדת חריגים” אשר תכלול את מנכ”ל ומנהל נוסף מטעם החברה.
 שימו לב! חתימה על טופס זה מהווה הסכמה עם "תקנון הרשמה ללימודים".

תמצית תקנון וכתב התחייבות לתשלום שכר לימוד

1. אני מתחייב לשלם את שכר הלימוד במלואו עד30יום לפני פתיחת המכינה. ניתן לשלם בכרטיס אשראי, במזומן או בהמחאה ע”ש "המכינה לרפואה בחו"ל של Overseas Medical Education בהנהלת ד"ר שחר גבע". ידוע לי כי ההמחאות לא ניתנות לביטול אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב. ידוע לי כי אם יחזור תשלום ו/או המחאה ו/או לא יוסדר התשלום עד יום פתיחת המכינה, לחברה הזכות לחייב את כרטיס האשראי הניתן לביטחון בעבור סכום זה בתוספת עמלה.
2. ידוע לי כי החברה זכאית להפסיק מיידית את לימודיו של התלמיד בגין אי תשלום שכר הלימוד, כולו או חלקו במועד. במידה והמחאה של תלמיד תחזור, יישא התלמיד בעלויות שיגרמו לחברה מכך (כולל עמלת החזרת צ’ק(.
3. לחברה שמורה הזכות להפסיק את לימודיו של התלמיד בגין התנהגות לא נאותה ולא יהיה החזר כספי במקרה זה.
4. ידוע לי שפתיחת כל קורס במסגרת המסלול מותנית במספר מינימאלי של נרשמים וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס מסוים עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת, תוך מתן הודעה על כך לא יאוחר מ-48 שעות קודם לפתיחת הקורס. במקרים אלו יוחזרו לי מלוא הכספים ששילמתי לחברה בגין שכר הלימוד עבור קורס ספציפי זה.
5. ידוע לי שהחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תאריכים מסוימים ו/או מיקום של כל קורס במסגרת המסלול מכל סיבה, תוך מתן הודעה על כך של לפחות 48 שעות קודם לשיעור.
6. תנאים לזכאות לקורס חוזר/החזר שכר לימוד:
סטודנט אשר יסיים את הלימודים במכינה (ציון סופי 70 ומעלה), יהיה זכאי ללמוד במכינה נוספת חינם, או לקבל החזר כספי של 100% מעלות המכינה – בהתקיים התנאים הבאים:
• הסטודנט עבר את המכינה בהצלחה, דהיינו ציון סופי 70 ומעלה.
• הסטודנט נרשם לכל הפחות לשלוש אוניברסיטאות שונות.
• הסטודנט ניגש לכל הפחות לשתי בחינות קבלה שונות באוניברסיטאות.
• הסטודנט נכשל בבחינות הקבלה באוניברסיטאות בהן בחר ללמוד, מתוך האוניברסיטאות הנ"ל ולא התקבל ללימודים.
• הסטודנט לא התחיל ללמוד רפואה/רוקחות/וטרינריה/פיזיותרפיה/רפואת שיניים באותה שנת לימודים, בכל אוניברסיטה אחרת בארץ או באירופה.

7. חתימה על טופס זה מהווה הסכמה עם "תקנון הרשמה ללימודים".
8. כל הודעה שתשלח ע״י המכינה לרפואה בחו״ל של Overseas Medical Education לתלמיד לפי הפרטים המופיעים מעלה, ככל שלא ניתנה הודעת עדכון ע״י התלמיד, תחשב לאילו התקבלה אצל התלמיד.

אני מאשר/ת לשלוח אלי, בפקס או במייל, מידע בנוגע למכינה לרפואה בחו"ל של Overseas Medical Education בהנהלת ד"ר שחר גבע, ניוזלטר ומידע שיווקי אודות מוצרים חדשים, וכן לפנות אלי בהצעה לקבלת שירותים שונים.